لغو اعزام تیم ملی تنیس به دلیل نرسیدن پول - برگزیده ها