فعالیت شعب بانکی منتخب فروش ارز در روز ۲۱ بهمن ماه - برگزیده ها