فرصت ۲ روزه برای اعلام شماره شبا جهت دریافت سود سهام عدالت - برگزیده ها