فراهم شدن امکان تزریق واکسن در منزل در تهران - برگزیده ها