شناسایی ۲۳۹۴ بیمار جدید کرونایی در کشور - برگزیده ها