شاخص‌ترین بخش کارنامه شرکت شهر سالم در دوران مبارزه با کرونا بود - برگزیده ها