سیل بخشی از گندمزارهای کرمان را از بین برد - برگزیده ها