سهم ۲ درصدی اقتصاد دریا در تولید ناخالص داخلی ایران - برگزیده ها