سلیمی: انتظارم از برخی وزنه برداران بیشتر بود/ آسیب دیده های تیم ملی مقداری زیاد است - برگزیده ها