سفر سرپرست وزارت خارجه طالبان به ازبکستان - برگزیده ها