سازمان ملل خواستار تمرکز بر برگزاری انتخابات لیبی شد - برگزیده ها