زوار: انتظار داشتم برنامه‌هایم در کمیته فنی تکواندو ارزیابی فنی شود - برگزیده ها