زائران اربعین از مراجعه به مرزها خودداری کنند - برگزیده ها