رسانه اروپایی: ایرانِ شجاع لهستان را تحقیر کرد! - برگزیده ها