دولت قبل پول های صادرکنندگان را بلوکه کرده بود - برگزیده ها