دریافت خدمات مختلف در آینده منوط به ارائه کارت واکسن کرونا می‌شود - برگزیده ها