خبر خوش برای پرستاران/ پرداخت کارانه پرستاری از شهریور - برگزیده ها