حمایت حزب مجمع ایثارگران از مطالبات صنفی معلمان و کارگران - برگزیده ها