توقف تزریق ۱.۶۳ میلیون دُز واکسن آلوده مدرنا در ژاپن - برگزیده ها