توافقات تجاری با پاکستان از امروز کلید می‌خورد - برگزیده ها