تمجید منصوریان از عملکرد حریف قعرنشین صنعت نفت - برگزیده ها