تلاش حزب حامی کردهای ترکیه برای ادامه کار - برگزیده ها