تعطیلی مدارس شیفت عصر تهران ۴۰ دقیقه قبل از آغاز مسابقه فوتبال - برگزیده ها