تظاهرات معترضان به نتایج انتخابات عراق در نزدیکی منطقه سبز بغداد - برگزیده ها