تزریق یک میلیون و ۱۸ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته - برگزیده ها