تحریم انرژی روسیه اقتصاد آلمان را کوچک می‌کند - برگزیده ها