تاریخ سازی نازنین ملایی با کسب مقام هشتمی رویینگ قهرمانی جهان - برگزیده ها