بیمار نباید در بیمارستان با ویلچر جابه‌جا شود - برگزیده ها