بورسیه کردن دانشجویان پزشکی در حوزه سرطان در اولویت قرار گیرد - برگزیده ها