برگزاری بازی پرسپولیس - صنعت نفت با حضور تماشاگران - برگزیده ها