با موفقیت در کارم فصل جدیدی در زندگی ام آغاز شد - برگزیده ها