اولین قطار ترانزیتی روسیه-هند از مرز سرخس وارد کشور شد - برگزیده ها