الحلبوسی خواستار بازگشت سوریه به محیط عربی خود شد - برگزیده ها