اقدامات غرب علیه روسیه ممکن است بر برخی مقدمات احیای برجام تاثیر بگذارد - برگزیده ها