افزایش نگرانی آمریکا از تبدیل شدن اوکراین به محل جنگ نیابتی با روسیه - برگزیده ها