اعلام "حکومت نظامی"؛ پیشنهاد مارشال دوستم به اشرف غنی - برگزیده ها