اعزام زنان و مردان گلبالیست به مسابقات آسیا پاسیفیک کره جنوبی - برگزیده ها