اعزام اولین گروه کاروان ناشنوایان به برزیل - برگزیده ها