اعتراضات کرج کشته و زخمی نداشت اما تعدادی بازداشت شده‌اند - برگزیده ها