اسامی شمشیربازان اعزامی به بازی های کشورهای اسلامی - برگزیده ها