از تعلیق جودو تا کار در کارخانه قند با دختر طلایی کشتی! - برگزیده ها