آیا روسیه در حمله به اوکراین به اهدافش رسیده است؟ - برگزیده ها