جزئیات بیشتر از ماجرای ربایش پدر علم ژنتیک

جزئیات بیشتر از ماجرای ربایش پدر علم ژنتیک

به گزارش ایسنا، پروفسور داریوش فرهود هشت آبان، در محل کار خود حاضر نشد. در پی این موضوع خبری مبنی بر مفقودشدن پدر علم ژنتیک ایران منتشر شد و پیگیری ایسنا حکایت از آن داشت که هیچ ‌کدام از نهادهای امنیتی در روزهای اخیر چنین فردی را دستگیر نکردند و موضوع دستگیری ایشان صحت ندارد.