۳۲ درصد؛ متوسط رعایت دستورالعمل‌های ضدکرونا در کشور

۳۲ درصد؛ متوسط رعایت دستورالعمل‌های ضدکرونا در کشور

به گزارش ایسنا، دستورالعمل‌های بهداشتی شامل رعایت بهداشت فردی، استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و رعایت تهویه مناسب هستند که متوسط رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی ۴۸.۱۹ درصد، رعایت تهویه مناسب در اماکن عمومی ۵۰.۲۱ درصد، استفاده از ماسک در اماکن عمومی ۱۴.۵۲ درصد و رعایت دستورالعمل فاصله گذاری در اماکن عمومی