ساخت و سازهای غیرمجاز باید «جرم کیفری» محسوب شود

ساخت و سازهای غیرمجاز باید «جرم کیفری» محسوب شود

احمد قیومی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره شیوه برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز گفت: تخلف های ایجاد شده از سوی سازندگان ساختمان و مهندسان ناظر از یک سو و قابل پیگیری نبودن موارد کوچک و جزئی در واحدهای مسکونی از سوی دیگر، عملا کار نظارت را با دشواری های بسیاری روبه رو کرده