ثبت نام ۱۲ کاندیدا برای ریاست فدراسیون جانبازان و توانیابان

ثبت نام ۱۲ کاندیدا برای ریاست فدراسیون جانبازان و توانیابان

به گزارش ایسنا، ثبت نام از کاندیداهای فدراسیون ورزش جانبازان و توانیابان برای تصدی پست ریاست فدراسیون و هیات رئیسه که از ۳۰ آبان آغاز شده بود، امروز به پایان رسید و ۱۲ نفر برای تصدی پست ریاست و ۵ نفر برای هیات رئیسه ثبت نام کردند و مدارک خود را به دبیرخانه مجمع ارائه