تکذیب تعلیق فدراسیون بادبانی ایران

تکذیب تعلیق فدراسیون بادبانی ایران

خسرو ابراهیمی در گفتگو با ایسنا در خصوص شائبه‌های مربوط به تعلیق فدراسیون بادبانی به سبب بدهی معوقه به فدراسیون آسیایی اظهار کرد: شایعه است. این شایعات را برخی از دوستان خیلی عزیز مطرح کرده‌اند. خیر هیچ خبری از تعلیق وجود ندارد. هم اکنون هم مدرس فدراسیون آسیایی در بندر انزلی در حال تدریس است.