اعطای گواهینامه رسمی میراث کشاورزی مهم جهانی به دو سایت ایرانی

اعطای گواهینامه رسمی میراث کشاورزی مهم جهانی به دو سایت ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) به دو سایت ایرانی سیستم کشت زعفران مبتنی بر قنات در گناباد و سیستم تولید انگور در دره جوزان را به عنوان نظام‌های میراث کشاورزی مهم جهانی (جیاس) گواهینامه رسمی اعطا کرد. طی رویدادی که روز دوشنبه ۲ خرداد توسط فائو جهت تاکید بر