فائزه هاشمی: فعالیت‌های ورزشی‌ام ماندگارتر شد تا سیاسی/جرمم “دختر رفسنجانی بودن” است

فائزه هاشمی: فعالیت‌های ورزشی‌ام ماندگارتر شد تا سیاسی/جرمم “دختر رفسنجانی بودن” است

گروه ورزش ایسنا در ادامه مصاحبه‌های تفصیلی خود با پیشکسوتان و مدیران موثر در ورزش، این بار سراغ فائزه هاشمی رفته است. زنی که نامش طی چهار دهه گذشته با ورزش زنان و حاشیه‌های آن گره خورده است. قطعا تکمیل پازل تاریخ شفاهی ورزش زنان ایران بی‌اعتنا به فائزه هاشمی ناقص خواهد بود. دو ساعت تمام