محکومیت پرسپولیس توسط علی علیپور

محکومیت پرسپولیس توسط علی علیپور

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است: * با توجه به شکایت علی قربانخانی از باشگاه پیکان تهران، این باشگاه به پرداخت یک میلیارد و ۵۶۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۴ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. * در پی شکایت عبداله ناصری